Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler

Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler, tarihte kaydedilmiş en eski uygarlıklardan biridir ve Mezopotamya’nın güneyinde, günümüz Irak’ının bir kısmında yerleşmişlerdir. İlk kez M.Ö. 4. binyılda tarih sahnesine çıkan Sümerler, bir dizi şehir-devleti kurarak bölgede etkileyici bir medeniyet oluşturmuşlardır.

Tarih sahnesine çıkan ilk büyük uygarlık olan Sümerler, Mezopotamya’nın bereketli topraklarında, Fırat ve Dicle nehirleri arasında muazzam bir medeniyet inşa ettiler.

Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler
Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler

Sümerler İsmi Nereden Almıştır?

Sümer” kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bu terimin Akkadca bir kökeni olduğu düşünülmektedir. “Şumeru” ya da “Shinar” olarak da bilinen bu bölge, Mezopotamya’nın güney kısmını ifade eder.

Sümerler, tarih boyunca kendi dilini konuşmuş bir halk olarak bilinir, ancak bu kelimenin etimolojisiyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. “Sümer” kelimesinin yerel bir isimlendirme olabileceği veya komşu topluluklar tarafından verilmiş bir ad olabileceği düşünülmektedir.

Sümerlerin kendilerini nasıl adlandırdıkları veya bu terimi kullanıp kullanmadıkları konusunda elimizde kesin bilgiler olmamakla birlikte, bu terim tarihçiler ve arkeologlar arasında bu antik topluluğu tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir isim haline gelmiştir.

Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler
Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler

Sümerlerin Kökenleri ve Yerleşimleri

Sümerlerin kökenleri, Mezopotamya’nın güneyinde, günümüz Irak’ının bir kısmında, şehir-devletlerini kurarak yerleşim yerleştikleri bilinmektedir.

Sümer Uygarlığının Temel Özellikleri

 • Şehir-Devletler: Sümerler, Ur, Uruk, Lagash gibi güçlü şehir-devletleri kurmuşlardır.
 • Zigguratlar: Sümerlerin tapınakları olan zigguratlar, dini ve kültürel merasimlerde kullanılmıştır.
 • Çivi Yazısı: İnsanlık tarihindeki ilk yazı sistemlerinden biri olan çivi yazısı, Sümerler tarafından geliştirilmiştir.
Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler
Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler

Sümer Mitolojisi ve Tanrılar

Sümer mitolojisi, birçok tanrı ve tanrıça içerir. En bilinenleri Anu, Enlil, Enki, Inanna’dır. Bu tanrılar, insanların günlük hayatlarını etkilemiş ve tapınma ritüellerinin bir parçası olmuştur.

Sümerler Kimlerle Savaştı?

Sümerler, tarihleri boyunca çeşitli savaşlar ve çatışmalara katıldılar. Ancak, Sümer şehir-devletleri genellikle kendi aralarında rekabet ve mücadele içindeydiler. Sümerlerin ana savaşları genellikle diğer Mezopotamya topluluklarına karşı değil, kendi aralarındaki güç mücadeleleri ve toprak anlaşmazlıklarıyla ilgiliydi. İşte Sümerlerin savaştığı bazı önemli gruplar ve olaylar:

 1. Lagaş ve Umma Savaşları: Sümer şehir-devletlerinden Lagaş ile Umma arasındaki savaşlar, M.Ö. 25. yüzyılda yaşandı. Bu savaşlar, toprak anlaşmazlıkları ve su kaynaklarına erişim gibi nedenlerle ortaya çıktı.
 2. Akkad İmparatorluğu ile Çatışmalar: Sümer şehir-devletleri, Akkad İmparatorluğu’nun lideri Şar-kali-şarri’nin (Sargon) hükümeti altında bir araya gelerek bu güçlü imparatorluğa karşı mücadele ettiler. Ancak, Sargon’un Akkad İmparatorluğu M.Ö. 24. yüzyılın sonlarından itibaren Sümer şehir-devletlerini fethederek onları kontrol altına aldı.
 3. Gutlar’ın Akınları: M.Ö. 22. yüzyılda, Mezopotamya’yı etkileyen Gutlar, Sümer şehir-devletlerine saldırdı ve önemli tahribatlara neden oldu. Bu dönem, Sümer şehir-devletlerinin zayıflığı ve dış tehditlere karşı savunmasızlıklarıyla karakterizedir.

Sümerler, tarih boyunca bir dizi iç çatışma ve dış mücadele ile karşılaştılar, ancak en belirgin düşmanları kendi aralarındaki rekabetler ve dönemin diğer güçlü imparatorluklarıydı.

Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler
Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler

Sümer Sanatı: Mitolojiden Gündelik Hayata

Sümer uygarlığı, Mezopotamya’nın bereketli topraklarında ortaya çıkan ve tarihi boyunca birçok önemli sanat eserine ev sahipliği yapan bir medeniyettir. Sümer sanatı, mitolojiden gündelik hayata, dini ritüellerden günlük yaşam detaylarına kadar geniş bir yelpazede temaları içerir.

1. Heykeltıraşlık ve Heykeller

Sümer sanatının önemli bir yönü, tanrıları, tanrıçaları ve kralları temsil eden heykellerdir. Tanrıça İnanna veya kralların taşınabilir heykelleri, dini tapınaklarda veya saraylarda bulunurdu. Bu heykeller genellikle büyük gözleri, kabarık saçları ve detaylı giysileriyle dikkat çeker.

2. Mimari ve Zigguratlar

Sümerlerin inşa ettiği zigguratlar, mimari açıdan etkileyici yapılar arasındadır. En ünlü ziggurat, Ur şehrindeki “Ziggurat of Ur”dur. Bu tapınak piramidi, tanrıya yaklaşma amacı güden dini ritüellerin gerçekleştirildiği bir merasim alanı olarak kullanılmıştır.

3. Mühür Sanatı

Sümerler, silindir mühürlerde ustalıkla işlenmiş tasarımlar kullanarak sanatlarını öne çıkardılar. Bu mühürler, resimler ve yazılarla süslenmiş olup genellikle günlük yaşamdaki sahneleri, tanrıları veya kralları temsil ederdi. Bu mühürler aynı zamanda belgeleri ve kapıları mühürlemek için de kullanılırdı.

4. Çivi Yazısı ve Tablet Sanatı

Sümerlerin geliştirdiği çivi yazısı, kil tabletler üzerine yazılan metinleri ve sanat eserlerini içeriyordu. Bu tabletlerde hem hikayeler hem de ekonomik kayıtlar bulunurdu. Sanat ve yazı bir araya gelerek, Sümer kültürünün zengin bir anlatısını oluşturdu.

5. Seramik ve Çömlekçilik

Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan seramik eşyalar, Sümer sanatının başka bir önemli yönünü oluştururdu. Depolama kaplarından dini törenlerde kullanılan özel kaplara kadar çeşitli seramik ürünler üretilmiştir.

Sümer sanatı, döneminin inançları, günlük yaşamı ve politik yapısını yansıtarak Mezopotamya’nın kültürel zenginliğini ve tarihini yansıtan önemli bir miras bırakmıştır.

Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler Medeniyeti
Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler Medeniyeti

Sümerlerin Sonu

M.Ö. 4. binyıldan itibaren Mezopotamya’da ortaya çıktığı düşünülen Sümer uygarlığı, M.Ö. 2. binyılın sonlarına doğru diğer güçlü uygarlıkların etkisi altına girmeye başlamıştır. Tarihin İlk Uygarlığı: Sümerler Medeniyeti de tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştır.

M.Ö. 20. yüzyılın sonlarına doğru Akad İmparatorluğu, Sümer şehir-devletlerini ele geçirmiş ve bu tarihlerden itibaren Sümerler, daha büyük siyasi oluşumlar altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla, Sümer etkisi ve kültürü uzun bir süre boyunca devam etmiş olsa da, bağımsız Sümer şehir-devletleri üzerindeki etkisi zamanla azalmıştır.

Sümer uygarlığının net bir hükümden ziyade, zaman içinde evrimleşen ve diğer uygarlıklarla birleşen bir süreklilik olduğunu söylemek daha doğru olacaktır.

En Eski Uygarlıklar Sırasıyla

En eski uygarlıkların sıralaması, tarih boyunca birçok farklı medeniyetin ortaya çıkması ve kaybolması nedeniyle geniş bir konudur. Ancak, bazı önemli eski uygarlıklar şunlardır:

 1. Sümerler (M.Ö. 4500–1900): Mezopotamya’da, özellikle de Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki topraklarda yaşayan Sümerler, yazının bulunduğu, şehirlerin kurulduğu ve kompleks toplumsal yapıların oluştuğu bir medeniyet geliştirdiler.
 2. Mısır Uygarlığı (M.Ö. 3100–332): Nil Nehri vadisinde ortaya çıkan Mısır uygarlığı, piramitler, tapınaklar ve gelişmiş tarım sistemleriyle bilinir. Firavunlar tarafından yönetilen merkezi bir devlet yapısına sahipti.
 3. Hint Uygarlığı (M.Ö. 3300–1300): Harappa ve Mohenjo-Daro gibi antik şehirleri içeren Harappan Uygarlığı, Ganj Vadisi’nde ortaya çıktı. Bu uygarlık, karmaşık şehir planlaması, ticaret ve bir yazı sistemine sahipti.
 4. Akkad İmparatorluğu (M.Ö. 2334–2154): Akad hükümdarı Şargon’un liderliğindeki bu imparatorluk, Mezopotamya’nın geniş bir bölgesini kapsayan ilk dünya imparatorluğuydu. Sümer kültürü üzerine dayanıyordu.
 5. Asur İmparatorluğu (M.Ö. 2500–609): Orta Doğu’da hüküm süren Asur İmparatorluğu, büyük bir askeri güce ve imparatorluk yönetimine sahipti. Başkenti Ninova, o dönemdeki en büyük şehirlerden biriydi.

Bu uygarlıkların tarihleri ve etkileri büyük ölçüde çakıştığından, kesin bir sıralama yapmak zordur. Ayrıca, diğer önemli uygarlıklar da vardır, ancak bu beş tanesi antik dünya tarihinde önemli rol oynamıştır.

Tarihin İlk Uygarlığı Sık Sorulan Sorular

Sümerlerin Dilini Konuşan Başka Uygarlıklar Var mıydı?

Hayır, Sümerlerin dili izole bir dil olarak bilinir ve benzersizdir. Ancak, ticaret ve etkileşimler nedeniyle diğer topluluklar Sümer yazısını öğrenmiş olabilir.

Sümerlerin Yerleşimleri Hala Keşfediliyor mu?

Evet, birçok Sümer şehir-kalıntısı arkeologlar tarafından günümüzde dahi kazılmaktadır.

Sümerlerin Dinleri Diğer Uygarlıkları Nasıl Etkilemiştir?

Sümer dinleri, özellikle Mezopotamya’daki diğer uygarlıklar üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Birçok tanrı ve efsane, komşu topluluklar tarafından benimsenmiştir.

Bu makalede, tarihin ilk uygarlığı: Sümerlerin zengin kültürüne ve mirasına odaklandık. Sümerlerin izleri, günümüzde bile kültür, dil ve arkeoloji üzerinde derin etkiler bırakmaya devam ediyor.

Yorum yapın